Sumažinti antstolių įkainiai – ledkalnio viršūnė

Teisingumo ministras Juozas Bernatonis savo įsakymu pakeitė Sprendimų vykdymo instrukciją – nuo šiol galios nauja supaprastinta iki 200 litų dydžio skolų išieškojimo tvarka, žymiai sumažinsianti vykdymo išlaidas išieškant mažas skolas iš dešimčių tūkstančių Lietuvos gyventojų. (daugiau…)

Siūlo bendrą egzaminą teisėjams, prokurorams ir advokatams

Teisingumo ministras Juozas Bernatonis pasiūlė asmenims, siekiantiems tapti teisėjais, prokurorais ir advokatais, laikyti bendrą kvalifikacinį egzaminą. Naująja tvarka siekiama užtikrinti didesnį profesinį atvirumą ir specialistų judėjimą tarp trijų profesijų. (daugiau…)

Būtina vykdyti ir nepatinkamus įstatymus

Tei­sin­gu­mo mi­nis­tras Juo­zas Ber­na­to­nis tei­gia, kad jo va­do­vau­ja­mai mi­nis­te­ri­jai pa­ti­kė­ta tei­sė­kū­ros sri­tis – su­nkus ir su­dė­tin­gas dar­bas. Juo­lab kad po­li­ti­kai to­li gra­žu ne vi­sa­da lin­kę gir­dė­ti tei­si­nin­kų žo­dį. Jis pri­si­pa­ži­no nie­ka­da leng­va ran­ka ne­pa­si­ra­šan­tis jo­kių do­ku­men­tų ir spė­jo, kad gal­būt to­dėl kar­tais ir tarp ko­le­gų ne­san­tis po­pu­lia­rus. (daugiau…)

Antstolių taikomos išlaidos sumažintos keturis kartus

Teisingumo ministras Juozas Bernatonis patvirtino naujas Sprendimų vykdymo instrukcijos nuostatas, kurios nustato naują ir supaprastintą iki 200 litų dydžio skolų išieškojimo procesą, ženkliai sumažinantį vykdymo išlaidas išieškant mažas skolas iš dešimčių tūkstančių Lietuvos gyventojų. (daugiau…)

Puslapis 1 iš 512345